Bob's Smokehouse #3
5145 Fredericksburg Rd.-
San Antonio, TX
(210) 344-8401

Go There!